Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met rijschool Peters, als zowel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door rijschool Peters en de leerlingen.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig WRM bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool gereserveerd in overleg met de leerling.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, zoals bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats en probeert de leerling te bereiken (telefonisch of een bericht). Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 48 uur van te voren, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: vakantie, ziekte, ziekenhuisopname waarbij je van te voren weet dat je opgenomen wordt, maar dit niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Als blijkt dat een leerling onder invloed is van medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, alcohol of verdovende middelen, behoudt de rijschool te allen tijde het recht de rijles per direct af te breken. De kosten voor de gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen kunnen door overschrijvingen en/of automatische incasso via de bank gedaan worden.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 2. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketuurprijs.

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten vergoeden voor het gemiste examen.

4.2 Wanneer een examen niet kan starten of afgebroken wordt  vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden (bijvoorbeeld geen geldige identificatiebewijs of psychische stoornis), moet de leerling de kosten vergoeden voor het niet gestarte of afgebroken examen.

4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten.

ARTIKEL 5

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
 2. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan via de mail, de Rijschool Peters WhatsApp groep, WhatsApp of in de PlanGo App worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3  Een aangeschaft pakket is maximaal twaalf maanden geldig. Wanneer een leerling langer dan twaalf maanden geen rijles heeft gepland, kan de rijschool het pakket omzetten naar een nieuw pakket.

Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, boetes en schade veroorzaakt dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

 8.2 Wanneer een leerling  een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft is hij/zij verplicht dit te melden aan de rijschool. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Wanneer de leerling tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schades veroorzaakt aan voertuig(en) of derden.

Geschillen.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Privacy Statement Rijschool Peters

Dit is de Privacy Statement van Rijschool Peters. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen.

 

Verwerkingsregister

Welke persoonsgegevens slaan we op en met welk doel:

Wat gebeurd er met de persoonsgegevens na afloop van de cursus?

Burgerservicenummer

Zodra een cursus eindigt en je aan alle betalingsverplichtingen voldaan hebt wordt direct het BSN permanent verwijderd uit ons systeem (Dation Dashboard).

Overige persoonsgegevens

Zodra een cursus eindigt en je aan alle betalingsverplichtingen voldaan hebt dienen we de persoonsgegevens van de leerling te verwijderen binnen ‘een redelijke termijn’. Na deze ‘redelijke termijn’ dienen we alle persoonsgegevens van de leerling uit ons systeem te verwijderen, behalve natuurlijk de persoonsgegevens die we moet bewaren conform de wettelijk bewaarplicht. Dit wordt als volgt verwerkt binnen ons systeem Dation Dashboard:

 1. Na de ‘redelijke bewaartermijn’ (twee kalenderjaren na archiveren leerling)worden de persoonsgegevens van de leerling verwijderd uit Dation Dashboard, behalve de gegevens die we dienen te bewaren in de bewaarplicht voor onze administratie.
 2. Na zeven boekjaren (onze bewaartermijn voor onze administratie) worden de dan nog aanwezige persoonsgegevens verwijderd uit Dation Dashboard. Dit betreft:
  – Debiteurnummer
  – Leerlingnummer
  – Naam leerling
  – Factuuradres leerling
  – Telefoonnummer leerling
  – en de bijbehorende financiële administratie (facturen en betalingen)

 

Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving (de RijbewijsApp en op Rijlesplanner.nl).

 Delen met anderen

Rijschool Peters verstrekt geen van je persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Rijschool Peters verwerkt gegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan om daar betrokken bij te zijn om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.